СВОЙСТВА НА ЗЪРНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЯХНОТО ОЗНАЧЕНИЕ

Реклама:
попитан в Наука от znaiko

Суровините, които ще се подлагат на механична подготовка  са полидисперсни и представляват също като техните продукти колективи от множество частички с различна големина и форма.

Монодисперсните материали, чиято едрина на зърната и форма трябва да бъдат  поставяни приблизително еднакво(=) се срещат много рядко (почти не при обогатителни процеси).
  Свойствата на грубо дисперсни системи зависят силно от гранулометричното състояние и от използваните машини. Затова трябва големината(едрината, дисперзия) и тяхното разпределение да се следят в процеса на подготовка.
В зависимост от измервателния принцип могат да се измерват следните свойства:
- характерни дължини
- повърхност или проекционна площ
- обем или маса
- скорост на утаяване във флуид
- интензитет на разпръскване на светлината
- съпротивление в ел. поле
- намаляване на лъчението при радиометрични и рентгенографски измервателни методи.
Чрез процеса на класиране се осъществява разделяне на фракции с различна едрина на зърната или различни форми.
Пресяването е процес, при който се осъществява разделянето на наситнени материали на класи по едрина, посредством пресевни повърхности (скари, решета, сита).
Съществуват различни видове класиране
-    във водна среда
-    с помощта на въздушен поток.

Характеристика на процеса пресяване.

При пресяването е задължително преминаването на частичките през отворите на пресевната повърхност.
Постъпващият за пресяване материал е изходен продукт.
Оставащият върху пресевната повърхност - надситов продукт (означава се с +). Преминалият през отворите на ситото – подситов продукт (означава се с -).
През n на брой сита се получават n+1 продукта. Продуктът, заключен между които и да са две последователни сита се нарича класа.
l1 - размерът на най-големите зърна в дадена класа се приема равен на размера d1  на отворите на пресявната повърхност, за която тази класа представлява непосрествен подситов продукт.
Размерът   l2 на най-малките зърна в класата се приема условно равен на размера d2 на ситото, ограничаващо класата отдолу.
Класите се означават с две цифри – равни съответно на отворите на двете сита, между които е заключена дадената класа
 d1 = 12mm ; d2 =6mm
може да се означи по един от следните 3 начина
-    класа    -12+ 6 mm
-    класа      12-6 mm
-    класа        6-12 mm
При пресяването е необходимо относително движение между насипната смес и пресявната повърхност. Направлението е успоредно на разделителната повърхност. Освен това частиците се движат и напречно на слоя материал, като по този начин се осъществява контакт и на горните слоеве от материала с пресявната повърхност.
Напречно движение – при стръскване пресяваният продукт се разслоява – по този начин едрите частици се разполагат в горните слоеве на сместа, а дребните в долните.
Това явление се нарича  стратификация. Такова разслояване е ярко изразено при хоризонтална разделителна повърхност и трептеливо движение с малка амплитуда напречно на повърхността. Разслояването благоприятства пресяването, понеже малките частици достигат бързо пресявната повърхност и минават през отворите , а големите остават отгоре  и се отдалечават от пресявната повърхност. Така отворите не пречат на движението на едрите зърна в надлъжно направление.
Цел и задачи на пресяването.
Пресяването се използва в обогатителните и брикетните фабрики, при сортиране на насипни материали в строителната, химическата, хранително-вкусовата и др. промишлености.
-    самостоятелно – при получаване на готов краен продукт (при сортиране на въглища, железни руди, строителни материали, абразивни прахове и др.)
-    подготвително – при получаване на класи със строго определена едрина на зърната за следващи обогатителни процеси (при гравитационно обогатяване, магнитна и електромагнитна сепарация)
-    спомагателно – като междинна операция при различните стадии на трошене (когато  в материала за трошене има и много ситни зърна, когато с него се цели да се контролира едрината на материала излизащ от трошачката, а също и широчината на изпускателния отвор)
-    избирателно – когато компонентите на дадено полезно изкопаемо (ПИ) са с различни физико-механични свойства при трошенето се получават различни едрини на зърната. Последващото пресяване разделя материала до голяма степен на компоненти.
 

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.
Код за проверка срещу спам:
За да избегнете тази проверка в бъдеще, моля влезте или се регистрирайте.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...