в Политика и икономика от

Майкъл Портър - “състезание между фирмите, които използват национални, регионални и глобални стратегии.”
    Проф.М.Рибов - “конкуренцията е взаимодействие между стопанските субекти, при което всеки от тях се стреми да реализира своите интереси, независимо от останалите субекти”.
     Проф.Н.Сълова: “В широк смисъл конкуренцията изразява взаимодействие на пазарните субекти, при което всеки се стреми да реализира своите интереси, независимо от интересите на останалите участници на пазара при спазване на законите.”
   Тази  дефиниция допълва съдържанието на конкуренцията с изискването тя да бъде лоялна, т.е. в съответствие със закона за защита на конкуренцията в страната.
        Проф.Д.Стоянов - разглежда конкуренцията като противодействие на пазарните сили и по конкретно “конкуренцията е съперничество между хора и фирми в постигането на целта. Целта на конкурентите на пазара е купувачът да купи техния продукт/стоката/”.
        Въз основа на посочените становища конкуренцията може да се дефинира като съперничество между икономически агенти за постигане на поставените цели /най-ефективно използване на ресурсите, максимизиране на печалбите, постигане на висок пазарен дял и пр./, което се осъществява в условията на взаимодействие между тях. А взаимодействието може да се прояви като сътрудничество или като съгласуваност между две или повече страни, което зависи от възможността и съзнателният избор на икономическите агенти, включително и на държавата като такава, да влияят върху желаната посока на взаимодействието.
    Областта или сферата в която се води конкурентната борба се нарича конкурентно поле.
    Голямото разнообразие от такива сфери и области определя и съответното многообразие от конкурентни полета.
    Между различните конкурентни полета съществуват определени връзки, формиращи общия конкурентен фон.
Той отразява конкретни исторически, политически и разбира се икономически условия
    Цялото многообразие от конкурентни отношения, възникващи в сферата на икономиката, може с определена доза условност да се подраздели на три равнища:
    • микроравнище – за отделни видове продукти, за отделни производства или фирми
    • мезоравнище – за даден отрасъл, корпоративни обединения и фирми от конгломератен тип.
    • макроравнище – за дадена страна.
 

1 отговор

от

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


...