в Политика и икономика от

1 отговор

от
 
Най-добър отговор

Най-често пазара се разглежда или определя като място, където се извършват покупкопродажбите на стоките, място където се срещат търсенето и предлагането.

В съвременните условия пазарат е не само физическо място(реално място), където се срещат и сключват сделки между продавачи и купувачи, защото той притежава дълбока социална икономическа характеристика, това дава основание той да бъде дефиниран от различна гледан точка

-    Пазарът се разглежда като организирана система, съвкупност от икономически отношения. Тази съвкупност включва в себе си 4 групи отношения

1.    Отношения на собственост, защото на пазара се срещат , взаимодействат и противодействат организирани върху основата на собствеността различни стопански субекти. Борбата между тези субекти е за разпределение на собствеността, за нейното реализиране и за резултатите от нея.

-    Пазара е сфера на стоковото обръщение – пазарните отношения имат стоково паричен характер. Това са отношения между стокопроизводителите, търговците, доставчиците и потребителите, които се осъществяват в сферата на стоковото обръщение.

-    Пазарът представлява съвкупност от покупко-продажби. Като обективно икономическа реалност пазарът представлява начин на връзка между потребителите и производителите. Формата на тази връзка е стокова парична, а начинът на осъщесвяването й е покупкопродажбата, затова състоянието и тенденциите в развитието на пазара се характеризират и оценяват с обема на покупкопродажбата.
 

2.    Стойностни отношения – известни като разменни отношения. Те са обослувени от обстоятелсвтото че всички връзки и взаимоотношения между стопанските субкети се обусредстват от стойността, резпективно от парите и цените.

3.    Разпределителни отношения – тясно свързани със стойностните отношения. Те отразяват разпределението на създадената в общесвото добавена стойност между стопанските субкети, между тях и държавата, както между държавата и населението.

4.    Конкуренти отношения – те са най-характерният признак на пазара. Те са свързани с неговата същност, защото лаконично казано конкуренцията прави пазара пазар. Докозателство за конкурентната природа на пазара е постоянния избор, който имат пазарните участници, както на страната на търсенето така и на страната на купуването.
 

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


...