в Политика и икономика от
От средата на 90-те години търговията на дребно в Европа се реконструира. Причините за това са промените в културата на потребителското поведение, които резултират в стратегиите на фирмите за търговия на дребно, във форматите и формулите, които те развиват и във взаимоотношенията, които ритейлърите имат с различни други участници в каналите на дистрибуция. Иновациите са решаващи за успеха на пазара. Търговските фирми променят традиционните форми на иновация в “иновация, свързана с преживяване”.
Различни “смарт” технологии от рода на KDD (Knowledge Discovery Databases) влияят върху проектирането и развитието на нови експертни и поддържащи системи, използвани в бизнес практиката. Все още е недостатъчно тяхното приложение при управлението на търговията на дребно. Въпреки огромната експанзия на информационните технологии при събирането на данни от продажбите, основано на използването на бар-код-технологиите, липсва масовото прилагане на съвременни интелигентни технологии в областите на управление на стоковите запаси, SCM, мениджмънт на категорията, динамичното ценообразуване, анализ на пазарната кошница и др.

Увеличаването на обема на обработваните данни е неимоверно – от 1 млн. записи на ниво компания до 10 млрд. записи на ниво среден магазин (супермаркет). Това стана възможно благодарение на използването на нова технология RFID, основана на радио-честотна идентификация при отчитане движението на стоките. Разликата е, че RFID не изисква линейното четене на остарялата бар-кодова система и могат едновременно да се обработват стотици таг-чипове. През 2005 г. Wal Mart стимулира големите си доставчици да въведат RFID, както по-късно направиха и Tesco, Metro и Carrefour. Но не само огромният обем събрани данни е важно, а възможностите за свързване на IT системите с ERP, SCM, т.е използването на интелигентните технологии в ТД. Получаването на действени знания от много бази данни е известно като метод на “Data mining”, а интелигентните технологии са “невронни мрежи”, “мъгляви логически системи” (Zahedi, F., 1991)

Понастоящем повечето големи ритейлъри комбинират масиви от бази данни, формирани от RFID системите с данни от OLTP (online transaction processing) от единичните локации за продажбите, стоковите запаси и финансите. Използват се и смарт технологиите KDD (Knowledge Discovery in Data bases), които съдържат правила и модели в операционния процес. Съществена характеристика на интелигентните технологии е тяхната адаптивност, т.е. те реагират и се учат от промените на входящите данни от околната среда. Примери за подобни структури са: “If, then…”, експертни системи, структури, основани на тегла, структури, основани на правила. Интелигентните технологии се “само организират” сами към по-добри решения. Техните адаптивни структури се различават от традиционните форми на статистическия и мулти-вариационния анализ, надвишавайки много от техните гранични допускания чрез непараметрични техники, които не се вписват в нормалното разпределение. Новите технологии имат подкрепяща роля за утвърждаване на конкурентните предимства на веригите за бързо оборотни стоки. Те допринасят за разнообразяване на асортимента, ускоряване на стокообращаемостта, намаляване на разходите, повишаване удовлетвореността на клиентите.

1 отговор

от

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


...