0 гласа
в Forex от

В тази част законодателят регламентира създаването на орган на когото се вменяват регулационни и контролни функции по отношение на създаването и дейността на стоковите борси. Статута на този орган е Държавната комисия, юридическо лице, на бюджетна издръжка със седалище в град София.

Министерски съвет приема и правилник за устройството и дейността на комисията, които регламентира изискванията за заемане на длъжностите в комисията, както и създаването на административна служба към комисията. Законодателят вменява следните функции на ДКСБТ:

1. Контролира стоковите борси, техните членове и брокерите им за законосъобразно осъществяване на разрешените им дейности;

2. Издава и отнема разрешения;

3. Налага принудителни административни и икономически мерки, предвидени в ЗСБТ за неговото нарушаване;

4. Сезира компетентните държавни органи за предприемане на действия извън нейната компетентност;

5. Решава други въпроси от нейната компетентност.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата води регистри за:
   лицензираните стокови борси;
   брокерите, получили разрешение за работа на лицензирана стокова борса;
   брокерите, осъществяващи дейност на лицензираните стокови борси.
Трета глава – Издаване и отнемане на разрешение
В тази глава от закона са разписани условията и процедурата за получаване на лиценз за стокова борса, както и на разрешение за работа на стоковите брокери.

 

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

0 гласа
0 отговора 1 преглед
попитан Jan 20, 2015 в Forex от mailo
0 гласа
0 отговора 1 преглед
попитан Jan 20, 2015 в Forex от mailo

Харесайте ни


Филми онлайн
...