0 гласа
в Forex от

Последната глава от закона, която регламентира стоковите борси, тя е съставена от четири раздела:

Учредяване и управление. Описват се звената, които задължително трябва да функционират към всяка стокова борса, както и техните основни компетенции и правомощия.

Стоковата борса е акционерно дружество с едностепенна система за управление, което не формира и разпределя печалба, приходите на стоковата борса се формират от комисионни, такси за услуги, лихви и дарения. Никой от акционерите не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от нейните акции, като това ограничение не важи за държавата и общините които могат да участват с непарични вноски.

Стоковата борса създава: 

Клирингова къща (КК) за гарантиране на задълженията по сключените фючърсни и опционни сделки, тя осигурява финансовата работа на срочната стокова борса;

Гаранционен фонд за гарантиране на плащанията по борсови сделки. Всеки член от клиринговата къща внася в този фонд сума за гарантиране на сделките, за чието изпълнение отговаря, в размер определен с борсовия правилник; 

Резервно-осигурителен фонд – средствата по този фонд се набират от таксите за услуги предоставени от КК, и се използват за гарантиране на плащанията по борсовите сделки на членовете на КК при недостиг на средствата от маржин депозитите им и на вноските им в гаранционния фонд.

Законодателят е предвидил,че всички не споменати в закона казуси, ще се уреждат според борсовия правилник, които урежда цялостната работа на стоковата борса.

 Членство и борсов арбитраж.

Член на стоковата борса се приема по решение на съвета на директорите на стоковата борса. Съвета на директорите образува борсови кръгове за търгуване по групи или видове стоки при условие, че най-малко 20 членове на стоковата борса заявяват намерение да търгуват със съответните групи или видове стоки.

За първи път в нормативната база на страната се предвижда създаването на арбитражен съд и се регламентира арбитражното производство.

Борсовият арбитраж:

-дава задължителни тълкувания на борсовия правилник;
-разрешава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсови сделки;
-арбитражното решение е окончателно.
Закона разрешава стоковите борси да могат да образуват общ арбитраж, както и възможността една стокова борса да ползва борсов арбитраж създаден към друга стокова борса.
 

Брокер. Брокера е физическо лице, което сключва сделки на борсата от името на член на стоковата борса, най-често по поръчка и за сметка на външен за борсата клиент. Брокерът няма право да сключва сделка за своя сметка.

 

Борсови сделки. Борсовата сделка е търговска сделка, която се сключва в един работен ден между членове на стоковата борса при условия и ред, определени в борсовия правилник и има за предмет стоки търгувани на стоковата борса. Борсовата сделка се сключва от името на член на стоковата борса за негова сметка или за сметка на клиента му. Предложенията за сключване на сделки се правят само чрез брокер. На стоковата борса се сключват: сделки с незабавна доставка, форуърдни сделки, фючърсни сделки и опционни сделки.
    

Допълнителни разпоредби: За първи път се дава дефиниция на тези сделки в нормативната база.
1. „Сделки с незабавно изпълнение” е сделка, по която страните са договорили доставка на налични стоки и задълженията по която се изпълняват в срок 10 работни дни след сключването й.

2. „Форуърдна сделка” е сделка, по която страните продават или купуват стока по цена, определена при сключването й, като са установили датата на доставянето.

3. „Фючърсна сделка” е срочна борсова сделка, по която страните приемат задължение за покупко-продажба на определен вид стока на предварително определена дата по цена, определена в деня на сключване на фючърсната сделка. Изпълнението на фючърсната сделка се осигурява чрез система на клиринг  в съответствие с поръчаното от страните.

4. „Опционна сделка” е сделка между страните в определено време срещу заплащането на определена премия една от страните да придобие право чрез едностранно изявление да бъде купувач, съответно продавач, на определен вид стока с предварително определена цена и в определен срок. Другата страна поема задължението да бъде насрещна страна по сделката. 
    

При изготвянето на ЗСБТ, законодателят е предвидил,че при работата на стоковите борси биха възникнали множество и разнообразни казуси, които не биха могли да се уредят в един закон, за това е предвидено всяка стокова борса да изработи правилник за дейността си, който да регламентира оперативната й работа и нейните конкретни аспекти.

 Борсови правилници: Към настоящия момент в нашата страна функционират три лицензирани стокови борси,това са Софийска стокова борса, Пловдивска стокова борса и Русенска стокова борса. В съответствие със закона трите лицензирани стокови борси са разработили свои правилници, които са приети и утвърдени от ДКСБТ, което означава, че те безспорно са съобразени с разпоредбите на закона. Както всеки закон, така и ЗСБТ постановява определени общо валидни и задължителни постановки, но дава и известна степен на свобода при съставянето на отделните борсови правилници. Целта на материала е да акцентира върху спецификата на трите борсови правилника на лицензираните стокови борси. Първата съществена разлика е при дефинирането на борсовото членство в правилниците на стокови борси. Анализа показва,че само в правилника на ССБ се прави стриктно разграничение между акционер и борсов член, тоест: Акционерите на борсата са субекти, които инвестират в създаването и развитието на борсовия пазар, но не е задължително акционерите да се възползват от борсовия пазар- т.е. да търгуват на него; Борсовите членове са така да се каже „консуматори на пазара”, те използват борсовия пазар за да търгуват на него без да инвестират в създаването и развитието на борсовата корпорация.

 

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

0 гласа
0 отговора 1 преглед
0 гласа
0 отговора 0 прегледа

Харесайте ни


Филми онлайн
...