0 гласа
в Forex от

Фондови борси са такива, където борсовият актив, предмет на покупко-продажба са ценни книжа, деривати и хибриди.

Българският капиталов пазар се заражда в началото на 20 век. Първият Закон за цен фондовите борси е приет през 1907г. и регулира структурата и дейността на Фондовата, Стоковата борси. С царски указ N7 от 15 април 1914г. официално е учредена Софийската финансова борса, като ”Тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за продажба и покупка на публични и частни ценни книжа”. През 30-те години борсовата търговия бележи разцвет. След Втората световна война финансовата борса прекратява дейността си. Българският капиталов пазар възобновява своето съществуване през 1991г. с приемане на Търговския закон.

В края на същата година се създава и „Първа Българска Фондова Борса” АД. В периода 1992-1994г. в страната се създават около 20 Фондови борси. Пазарът е нерегулиран и функционира без ясни правила до приемането на Закона за ценните книжа и фондовите борси през юли 1995г. В съответствие с изискванията на новоприетия закон, се създава Комисия по ценните книжа и фондовите борси (КЦКФБ). Динамичното развитие на капиталовия пазар в периода 1996-1999г. доказва необходимостта от по- съвършена нормативна база. В съответствие с новите реалности през декември 1999г. Народното събрание приема Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Новият Закон създава условия за ефективна защита на инвеститорите, за стабилност на пазара, спазване принципите на равнопоставеност на участниците, прозрачност и необратимост на сделките, за динамика и глобализация на капиталовите пазари. КЦКФБ се преименува в Държавна комисия за ценните книжа, но тя престава да съществува като отделна институция на 1 март 2003г., когато е създадена Комисия за финансов надзор, обединяваща регулаторните органи в сферата на ценните книжа, застраховането и осигуряването.

Особености на Фондовите борси:

Фондовите борси възникват 16-17 век. Първо възникват в Европа, а после в Америка, Азия и Австралия. Европа вече отстъпи първото място на Америка (САЩ), а второто на Азия (Япония).

Фондовите борси са нестокови тържища за покупко-продажба на ценни книжа. Фондовите борси са най-строго организираната част на финансовия пазар, за6тото покупко-продажбата на ценни книжа се осъществява при строго определен ред, правила и обичаи и само в рамките на борсовата сесия. Фондовите борси се считат за перфектен пазар, защото действието на закона за търсенето и предлагането при тях се проявява в най-чист вид, без задръжки и отклонения от какъвто и да било характер, както това се случва на извънборсовия пазар. За сключването или реализирането на борсовите сделки е характерна пълна прозрачност. Всички участници в борсовите сделки имат равен достъп до информацията. Шансовете при участие в борсовата търговия трябва да са равни. Фондовата борса е прекъснат пазар, защото строго е фиксиран часът на откриване и закриване на борсовата сесия. Обикновено фондовите борси се организират и контролират от държавата. За дейността им се издава специален закон и правилник. Фондовите борси са селективен пазар, защото членовете на борсата се подбират много внимателно и пред тях се поставят много строги изисквания. Освен това не всички ценни книжа се допускат до търговия на борсата. Те също трябва да отговарят на определени изисквания. Борсовата търговия е характерна с нейната дискретност. До сключването на сделката борсовите посредници запазват пълна тайна по отношение на своите клиенти.

            Сесиите на фондовите борси се ръководят от борсов регистратор (клерк). Клиринговата палата играе особено важна роля при срочните (фючърсните) сделки, в т.ч. и при сделките „хедж”.

            Членството във фондовата борса е свързано с много строги и високи изисквания и е съпроводено със заплащането на значителни парични суми. През последните години местата във фондовете борси се откупуват, т.е. за тях се наддава. На фондовите борси се сключват касови и фючърсни сделки. Към фючърсните сделки спадат сделките „хедж” и „опционните” сделки. По същество те не се отличават от този вид сделки сключвани на стоковите борси.

            Централният депозитор играе изключително голяма роля при реализиране на сделките с безналични ценни книжа.

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.
Код за проверка срещу спам:
За да избегнете тази проверка в бъдеще, моля влезте или се регистрирайте.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

0 гласа
0 отговора 3 прегледа
попитан Jan 20, 2015 в Forex от mailo

Харесайте ни


Филми онлайн
...